(1)
Holubnycha, L. .; Matsapura, L. .; Miroshnik, L. .; Hetmanets, I. .; Kovalchuk, O. .; Khodakovska, O. Psychophysiological Adaptation of International Students to Learning Abroad. ijirss 2022, 5, 37-46.