Holubnycha, Liudmyla, Liudmyla Matsapura, Larysa Miroshnik, Iryna Hetmanets, Olena Kovalchuk, and Oksana Khodakovska. 2022. “Psychophysiological Adaptation of International Students to Learning Abroad”. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies 5 (1):37-46. https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i1.359.